Juridische vermeldingen

Aanvaarding

De toegang tot de website van PerformanSe en/of een opzoeking op deze website en/of het gebruik van deze website en/of een download van (een deel van) de inhoud van deze website door de gebruiker veronderstelt de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de website van PerformanSe zoals hieronder bepaald.

Onderwerp van de website

De website waarop u zich zonet hebt aangemeld werd ontwikkeld voor alle internetgebruikers die willen kennismaken met PerformanSe en de activiteiten, producten en diensten van PerformanSe. Alle informatie op de website van PerformanSe – inclusief software, gegevens, tekst, illustraties, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, symbolen, HTML-code – hierna de ‘inhoud’, staat slechts ter indicatie op de website. Deze elementen kunnen in geen geval worden geïnterpreteerd als een commercieel aanbod, een licentie, een aanbeveling noch een professionele relatie tussen de gebruiker en PerformanSe. De gebruiker heeft het recht om zelf controle uit te oefenen over de gegeven informatie.

Hyperlinks naar websites van derden

PerformanSe heeft geen enkele controle over de inhoud van websites van derden. De aanwezigheid van een hyperlink tussen de website van PerformanSe en de website van derden betekent niet dat PerformanSe enigszins verantwoordelijk is of garant staat voor de inhoud of het gebruik van die website, noch voor de werking ervan of de toegang ertoe. Het is aan de gebruiker om de nodige voorzorgen te treffen om zeker te zijn dat de bezochte website geen virus bevat.

Intellectuele eigendomsrechten

De website van PerformanSe wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van PerformanSe. De inhoud van deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft de eigendom van PerformanSe of van een derde partij. De gebruiker mag de inhoud van de website slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Iedere andere vorm van gebruik of wijziging van de inhoud van de website van PerformanSe is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van PerformanSe.

Waarborgen en verantwoordelijkheden

De inhoud van de website van Performanse – met inbegrip van software die er kan worden gedownload – wordt geleverd als zodanig, zonder enige waarborg – noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend – behalve de waarborg die de geldende wetgeving voorziet. Er wordt niet gewaarborgd dat de inhoud beantwoordt aan de behoeften van de gebruiker, noch dat de inhoud actueel is. Hoewel PerformanSe zich inspant om op de website betrouwbare inhoud te plaatsen, waarborgt PerformanSe niet dat de website vrij is van onnauwkeurigheden, typefouten, weglatingen en/of virussen. PerformanSe behoudt zich te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website. PerformanSe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de website, wat de oorzaak ook moge zijn. PerformanSe is meer bepaald niet verantwoordelijk voor de wijziging van of ongeoorloofde toegang tot gegevens en/of de toevallige overdracht ervan door toedoen van een virus. PerformanSe kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor feiten die te wijten zijn aan een geval van overmacht, een storing of technische problemen van het materiaal, de programma’s, de software of het internetnetwerk waaruit de opschorting of staking van de dienst volgt.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website performanse.be aanvaardt u dat de persoonsgegevens die u hebt opgegeven of die op de website worden verzameld (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer …) worden gebruikt. Die gegevens zijn noodzakelijk om onder meer nieuwsbrieven te verzenden en zodat u van bepaalde diensten op de website kan genieten. Indien u die berichten niet wilt ontvangen, kan u zich te allen tijde afmelden. Dat doet u door te klikken op de daartoe voorziene link, die u in elke nieuwsbrief terugvindt. Krachtens de wet van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van of verzet tegen de verzameling van uw persoonsgegevens. Die rechten kan u uitoefenen door naar de rubriek Contact te gaan op de homepage van de website performanse.be, of via het volgende e-mailadres: dpo@performanse.com. Wij verduidelijk dat wij gegevens automatisch verzamelen op de website. Wij houden meer bepaald bij welke webpagina’s u het meest interesseren. Met die gegevens maken we analyses en statistieken en leren we uw wensen en interesses beter kennen. Wij kunnen de aldus verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan de ondernemingen van de groep Julhiet en aan iedere derde partij van onze keuze, zoals onze dienstverleners of leveranciers die bijdragen tot de aangeboden diensten. De doorgifte van die gegevens aan dienstverleners of leveranciers kan nodig zijn voor de realisatie van de diensten. U kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan ondernemingen van de groep Julhiet of aan derde partijen, door online voor die optie te kiezen wanneer u zich aanmeldt, of later via het volgende e-mailadres: dpo@performanse.com. In overeenstemming met het Franse recht, kunnen de gegevens door PerformanSe worden doorgegeven aan iedere fysieke persoon of rechtspersoon of administratieve entiteit die de gegevens kan opeisen. De website van PerformanSe bevat cookies. Deze cookies hebben tot doel de interesses van de gebruiker in verschillende onderwerpen te onderzoeken. Een cookie is een data-element dat de website van PerformanSe kan verzenden naar de zoekmachine van de gebruiker en dat kan worden gearchiveerd in het systeem van de gebruiker. Die cookies worden gebruikt om de gebruiker te ondersteunen in het zoeken naar geschikte informatie en om die informatie af te stemmen op de specifieke behoefte. Het staat de gebruiker vrij om cookies te weigeren door het systeem navenant te configureren. Echter, door cookies te weigeren, kan de gebruiker de toegang tot bepaalde webpagina’s van de website van PerformanSe ontzegd worden. Voor enige vraag of aanvraag over het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verzoeken wij de gebruiker om zich te richten tot de webmaster via het volgende e-mailadres: dpo@performanse.com.

Toepasselijk recht

De onderhavige website is onderworpen aan het Franse recht.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

PerformanSe behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruiker is automatisch gebonden door die wijzigingen tijdens het surfen op deze website en moet geregeld de gebruiksvoorwaarden nalezen.

Site-editor

PERFORMANSE SAS - Le phare des Alizés - 4 rue Marcel Paul - 44 000 NANTES

Tel.: +33 (0)2 40 958 958

SAS met een kapitaal van €259.664, geregistreerd bij de RCS van Nantes

SIREN-nummer: 343 961 546

Intra-communautair btw-nummer: FR 08 343 961 546

Publicatiedirecteur : Dominique Duquesnoy

Hosting van de site

OVH - Toegewijde server

Productie

Poppr X PerformanSe

Klaar om uw volgende talenten te ontdekken?

Vul het formulier in om een demo te krijgen.

Footer form

Bedankt om het formulier te verzenden!

Onze teams zullen u zo snel mogelijk antwoorden. Een fijne dag :)